• De corona crisis raakt iedereen; zo ook Achilles’12. 

 • Beste sportvrienden,  

  Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van het coronavirus. Dit doen we met zijn allen om de mensen die hierbij een groter risico lopen zo veel mogelijk te beschermen.

  Dit alles heeft grote maatschappelijke gevolgen en raakt dus ook de sportwereld.

  Sporters, trainers, coaches, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Zo ook Achilles’12. 

  Einde voetbalseizoen

  Naar aanleiding van het dinsdag 31 maart jl. door het Nederlandse kabinet afgekondigde voortzetten van de “corona” maatregelen heeft de KNVB besloten het voetbalseizoen 2019 / 2020 per direct te beëindigen. In de komende periode zal naar iedereen worden gecommuniceerd wat dit gaat  betekenen voor de competities in het komende voetbalseizoen. Mogelijk dat er op lokaal niveau nog voetbal initiatieven worden ontwikkeld in de zomerperiode, maar dat staat in ieder geval los van de reguliere voetbalcompetitie. Uiteraard zullen we ons melden wanneer er toch mogelijkheden hiertoe ontstaan.

  Financiële gevolgen

  Het door deze crisis voortijdig beëindigen van het voetbalseizoen heeft uiteraard grote financiële gevolgen voor Achilles’12.  Een groot deel van onze vaste kosten ( bv de bondscontributie aan de KNVB, de huurkosten van de voetbalvelden aan de gemeente Hengelo en de betaling van rente en aflossing van onze hypothecaire lening) lopen namelijk het gehele jaar door.

  Daarentegen zijn de kantine inkomsten binnen Achilles’12 – goed voor maar liefst 1/3e van onze totale inkomsten - compleet weggevallen. Iedereen zal begrijpen dat dit een groot gat slaat in onze opgestelde begroting voor dit seizoen. 

  Daarom is het van allergrootste belang dat de contributiebetaling op normale wijze wordt voortgezet. Deze inkomsten leveren Achilles’12 ca 45% van de totale clubinkomsten op. De hoogte van de jaarlijkse contributie is door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en kan ook alleen door de Algemene Ledenvergadering worden aangepast. Mochten eventuele compensatieregelingen daartoe aanleiding geven, dan nemen wij deze mee in een contributievoorstel voor het volgende seizoen. Dit zal dan tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de orde komen. Wij vragen en hopen op uw begrip!

  Voetbalzaken betreffende volgend seizoen

  Ondanks het direct beëindigen van de competitie en de blijvende sluiting van sportpark ’t Wilbert zullen de voorbereidingen voor het seizoen 2020/2021 uiteraard verder worden opgepakt. Op dit moment is nog niet aan te geven wat dit betekent voor met name de selectiewedstrijden behorende bij de teamindelingen. Uiteraard zal hierover nog worden gecommuniceerd naar de leden.

  Dank aan vrijwilligers

  Het per direct beëindigen van de voetbalcompetitie leidt tevens tot het geheel of grotendeels stoppen van de vrijwilligerstaken binnen de vereniging. Dit heeft tot gevolg  dat eventuele toegekende vrijwilligersvergoedingen eveneens komen te vervallen door het wegvallen van de vrijwilligerstaken. 

  Graag willen wij als bestuur via deze weg alvast iedereen bedanken die in het afgelopen seizoen weer zijn steentje heeft bijgedragen aan onze club. Wij hopen dat zij dit ook in het komende seizoen weer willen gaan oppakken. Want uiteindelijk verenigen we samen en zijn we echt afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. Het op 18 april a.s. geplande vrijwilligersfeest, als dank voor ieders inzet, is gezien de huidige omstandigheden uiteraard uitgesteld, maar zal op een later tijdstip alsnog worden gehouden.

  Voor nu wensen wij iedereen veel gezondheid en sterkte toe in deze lastige tijd. 

  Bestuur
  Achilles’12