• Wedstrijdzaken: ondersteuning wedstrijden en trainingen 2022-2023

  In dit document zijn een aantal zaken vastgelegd. Wat doen de wedstrijdsecretaris, de veldindelers, de scheidsrechter coördinator en de consul? Zij doen hun werk volgens de (wedstrijd)bepalingen van de KNVB en de nadere afspraken daarover binnen Achilles ’12. Belangrijk hierbij zijn de richtlijnen gebruik velden. Om hun werk goed te kunnen doen is medewerking van iedereen nodig spelers,trainers en (bege)leiders.

   

  1. Scope:
  Ondersteuning wedstrijden
  Ondersteuning scheidsrechters
  Ondersteuning gebruik velden (wedstrijden en trainingen)

  2. Functies:
  Onder wedstrijdzaken vallen de volgende functies:
  • Wedstrijdsecretaris(sen) jeugd/senioren – zaterdag/zondag
  • Veldindeler wedstrijden
  • Veldindeler trainingsschema
  • Scheidsrechter coördinator
  • Consul(s)
  Wedstrijdzaken werkt veel samen met de volgende functies:
  Hoofdleiders: verantwoordelijk voor de teams die binnen hun (leeftijds)groep vallen.
  Technische Commissie: technisch coördinatoren onder leiding van technisch manager (TM).

  3. Taken wedstrijdsecretaris:
  De wedstrijdsecretaris voert de taken hoofdzakelijk uit in sportlink (‘Wedstrijdzaken’).
  Wedstrijdinformatie van “officiële wedstrijden” in sportlink komt automatisch op website van Achilles
  ’12, op Voetbal.nl en in het mobiele Digitaal Wedstrijd Formulier (mDWF). Teammanagers zijn
  verantwoordelijk voor het correct gebruik van het mDWF van hun team. De wedstrijdsecretaris
  verleent zo nodig ondersteuning.
  De wedstrijdsecretaris hanteert de regels en reglementen van de KNVB met betrekking tot wedstrijden
  en afspraken binnen Achilles ’12 over wedstrijden en trainingen, en gebruik velden (zie bijlage
  ‘Richtlijnen gebruik velden’).
  De wedstrijdsecretaris houdt (wijzigingen) spelregels of andere wedstrijdregelingen (b.v. promotie-
  /degradatieregeling; spelvormen pupillenvoetbal) bij en informeert daarover.
  De wedstrijdsecretaris onderhoudt namens Achilles ’12 contacten met de KNVB (medewerkers
  wedstrijdzaken, medewerkers tuchtzaken), met wedstrijdsecretarissen van andere verenigingen.
  De taken van de wedstrijdsecretaris zijn uitvoerend, vallen onder verantwoordelijkheid van de TC. In
  een aantal gevallen kunnen wensen van teams alleen worden gehonoreerd na toestemming van TC.

  3.1. Inschrijving (eventueel ook uitschrijving) teams voor competitie en bekercompetitie
  In overleg met hoofdleiders (jeugd) en coördinatoren (senioren) en met instemming van TC. TC stelt
  uitgangspunten (niveaus, welk team op welk veld, op welke tijd) voor indeling velden vast, na overleg
  met hoofdleiders, in samenspraak met wedstrijdzaken.
  De wedstrijdsecretaris zorgt voor:
  - inschrijving teams,
  - vulling bondsteams (spelers en teamfuncties),
  - eventuele verzoeken tot terugtrekking uit competitie of herindeling

  3.2. Ondersteuning rondom “officiële wedstrijden”
  De wedstrijdsecretaris zorg voor:
  - wijziging aanvangstijden doorvoeren of aanvragen
  - wijziging speeldatum op verzoek tegenstander of Achilles-team
  - vastlegging afgelasting door vereniging in mDWF
  - (in bepaalde gevallen) vastlegging uitslagen thuiswedstrijden in mDWF
  - helpen bij rapportages ‘staken’ wedstrijden
  - indienen verzoek snipperdagen (B-categorie)
  PS: wedstrijdcoördinator. Bij iedere wedstrijd moet officieel een wedstrijdcoördinator zijn. De taak van
  de wedstrijdcoördinator is de beveiliging van de scheidsrechter. Zie tekst op pg. 6 (uit handboek
  competitiezaken 2022-2023)

  3.3. Ondersteuning rondom “oefenwedstrijden”:
  Teams regelen zoveel mogelijk zelf oefenwedstrijden.
  De wedstrijdsecretaris zorgt (aanvullend) voor:
  - oefenwedstrijden afspreken op verzoek van/in overleg met teams (voorbereiding seizoen, tijdens
  winterstop, eventueel tussendoor); eventueel regelen scheidsrechter (SHO of via scheidsrechters- coördinator)
  - idem, maar dan op verzoek van andere verenigingen
  - oefenwedstrijden vastleggen in sportlink, informeren team, tegenstander, veldindeler, clubhuis

  Wedstrijdsecretarissen Achilles ‘12:
  - Edwin Mulder voor de jeugd Za (M/V)
  - Paul Nieuwenhuis voor de senioren Za en Zo (M/V+G)

  4. Taken veldindeler wedstrijden
  TC stelt uitgangspunten (welke teams op welke velden, welke tijden) voor indeling velden vast, na
  overleg met hoofdleiders, in samenspraak met wedstrijdzaken. Zie richtlijnen gebruik velden 2022-
  2023, pg. 3 t/m 5.
  De veldindeler legt in sportlink de veld- en kleedkamerindeling van thuiswedstrijden (officiële en
  oefenwedstrijden) vast. (Deze wedstrijdinformatie verschijnt vervolgens ook op Voetbal.nl)
  De veldindeler publiceert het wedstrijdschema op mededelingenbord(en) op sportpark ’t Wilbert.

  Veldindeler wedstrijden:
  - Edwin Mulder (waarnemend)

  5. Taken beheerder trainingsschema
  TC stelt uitgangspunten (welke teams op welke velden, welke tijden) voor trainingsschema vast, na
  overleg met hoofdleiders, in samenspraak met beheerder trainingsschema.
  De beheerder trainingsschema houdt het trainingsschema (dagen, tijden, veld- en kleedkamerindeling)
  bij en zorgt voor publicatie op de website van Achilles ’12 en op mededelingenbord op sportpark ’t
  Wilbert.

  Beheerder trainingsschema:
  - Raymond van het Bolscher

  6. Taken Scheidsrechters-coördinator
  TC stelt uitgangspunten voor opleiding en inzet clubscheidsrechters, na overleg met hoofdleiders, in
  samenspraak scheidsrechters-coördinator.
  De scheidsrechters-coördinator zorgt voor:
  - aanstelling clubscheidsrechters voor wedstrijden
  - initiatief en coördinatie scholing en instructie clubscheidsrechters
  - coördinatie spelregelbewijzen jeugdleden

  Scheidsrechters-coördinator:
  - Mark Kremer

  7. Taken consul(s)
  De consul is formeel aangesteld door de KNVB. Hij is niet in dienst van de vereniging of de gemeente
  (sportparkbeheerder). De consul keurt een speelveld als hij twijfelt aan de gesteldheid van het
  speelveld. De consul doet dat volgens de ‘Handleiding voor consuls - Richtlijnen voor terreinkeuring’.
  Als hij besluit tot afkeuring van een veld, informeert hij de wedstrijdsecretaris. De consul bepaalt dus
  niet welke wedstrijd(en) word(t)(en) afgelast. Dat doet de wedstrijdsecretaris; hij doet in
  overeenstemming met reglementen KNVB en afspraken binnen Achilles ’12; zie ‘Richtlijnen gebruik
  velden’, pg. 3 t/m 5). Hij legt de afgelasting(en) vast in het mDWF (dat kan pas op de dag van de
  wedstrijd). Zo nodig informeert hij bezoekend team, scheidsrechter, assistent-scheidsrechter extra
  (hoeft in principe niet, want door vastlegging in mDWF worden zij geïnformeerd).

  Consuls Achilles ‘12:
  - Peter Kalkhaar voor wedstrijden op zaterdag
  - Theo Onwijn voor wedstrijden op zondag

   

  Richtlijnen gebruik velden 2022-2023
  De richtlijnen gebruik velden Achilles ’12 bestaan uit een aantal algemene richtlijnen en de werkwijze
  afgelastingen.

  1. Algemene richtlijnen

  Veldindeling en trainingsschema:

  - Alle gebruikers van velden voor trainingen en wedstrijden houden zich aan het trainingsschema,
  aan de veldindeling en aan de kleedkamerindeling.
  - De volgende teams spelen in categorie A-1: Za1, Za2, VR1, O23-1, JO19-1, JO17-1 en JO13-1.

  Deze teams (en JO15-1) spelen hun officiële wedstrijden op veld 1 (tenzij de planning vanwege de
  KNVB dat niet toelaat). Aanvangstijden van deze teams zijn:
  Za1 = 14.30 uur
  Za2 = 16.30 uur
  VR1 = 14.00 uur
  O23-1 = 14.00 uur
  JO19-1 = 14.00 uur
  JO17-1 = 12.00 uur
  JO15-1 = 12.00 uur
  JO13-1 = 10.30 uur
  Daarnaast worden de wedstrijden JO12-1, JO11-1, JO10-1, JO9-1, JO8-1 zoveel mogelijk op veld
  1 ingedeeld.

  Voorrang
  Officiële wedstrijden (door de KNVB vastgesteld, waarbij bekerwedstrijden voor competitiewedstrijden
  gaan) gaan voor trainingen en oefenwedstrijden. Trainingen gaan voor oefenwedstrijden.
  Teams die regelmatig door spelerstekort doordeweeks wedstrijden moeten inhalen, moeten als het om
  een thuiswedstrijd gaat, hiervoor zelf een speelveld regelen in overleg met trainingsgroepen en met
  akkoord van de wedstrijdsecretaris.

  Gebruik verplaatsbare doelen
  Na een training of wedstrijd moeten de doelen weer terug worden geplaatst op de daarvoor bestemde
  plek.
  Op veld 1 zijn 2 uitsparingen waar 1 groot doel en 2 kleine doelen in kunnen, in totaal dus 2 grote
  doelen en 4 kleine doelen. Het grote doel moet met de open kant in de uitsparing gezet worden zodat
  er een klein doel in past, daarnaast is er ruimte voor het andere kleine doel.
  Voor de ‘O.8, O.9 en O.10’ wedstrijden zijn er 8 kleine doelen op veld 1. Deze moeten achter de
  omheining worden gezet aan de kant van de tribune.
  Op de overige velden moeten de losse doelen ná gebruik achter de omheining (veld 2) getild worden
  of, als er geen omheining is (velden 3 en 4) buiten het veld gezet worden, zodat er geen hinder is bij
  wedstrijden.
  Het terugplaatsen hoeft niet als daar met de volgende gebruiker afspraken over zijn gemaakt.
  Gebruik cornervlaggen
  Het team dat de eerste wedstrijd (op een geheel veld) speelt, plaatst de cornervlaggen.
  Het team dat de laatste wedstrijd speelt op een speeldag moet de cornervlaggen opruimen.

  Seizoen 2022-2023 – indeling categorieën

  Categorie A
  Mannen veldvoetbal standaard Tweede divisie tot en met de vijfde klasse.
  Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve tweede klasse.
  Mannen veldvoetbal O23 competitie (geldt alleen voor de divisies landelijk).
  Vrouwen veldvoetbal Eredivisie Vrouwen tot en met derde klasse.
  JO13 t/m JO19 (Ere)divisie tot en met de Hoofdklasse.
  Categorie B
  De teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle meiden junioren/pupillen die uitkomen in de meidencompetitie.

  2. Werkwijze afgelastingen

  Officiële wedstrijden

  A. in het weekend
  De werkwijze bij afgelasting van competitie- en bekerwedstrijden is als volgt:
  1. Als de KNVB besluit tot algehele afgelasting, is er geen actie nodig. De afgelasting komt
  automatisch op de website Achilles ‘12; iedereen die Voetbal.nl en/of DWF gebruikt, krijgt ook
  automatisch bericht.
  2. Als er geen algehele afgelasting is, neemt de consul in overleg met de wedstrijdsecretaris
  initiatief tot het keuren van de velden. De wedstrijdsecretaris bepaalt, in overeenstemming met
  de KNVB-bepalingen, welke wedstrijden wel/niet worden afgelast (zie punt C).
  Als de consul en de wedstrijdsecretaris besluiten tot afgelasting van één of een aantal
  wedstrijden, dan registreert de wedstrijdsecretaris dit in DWF (en daardoor ook op Voetbal.nl
  en website Achilles ‘12).
  Door deze registratie worden alle betrokkenen (iedereen die de app gebruikt: tegenstander,
  scheidsrechter, hoofdleider, teammanager, clubhuisbeheer) geïnformeerd. Zo nodig
  informeren consul/ wedstrijdsecretaris, naar eigen inzicht, betrokkenen apart (mail, app,
  telefoon).

  B. maandag t/m vrijdag
  Hierbij geldt dezelfde werkwijze als bij A. met dien verstande dat de veldkeuring wordt uitgevoerd door
  de sportparkbeheerder (medewerker Gildebor). Hij/zij geeft de afgekeurde velden/wedstrijden door
  aan de verenigingsmanager. De verenigingsmanager zorgt er, in samenspraak met de
  wedstrijdsecretaris voor, dat dit in het DWF wordt geregistreerd; en dat zo nodig, naar eigen inzicht,
  betrokkenen apart worden geïnformeerd.

  C. Aanvullende afspraken
  De procedure bij gedeeltelijke afgelasting is als volgt (punten 1 en 2 sluiten aan bij de richtlijnen van
  de KNVB):
  1. Bij een gedeeltelijke afgelasting van velden hebben teams die zijn ingedeeld in een poule die na
  afloop van de reguliere competitie nog een extra reeks wedstrijden (bijvoorbeeld nacompetitie of
  beker) moeten afwerken, voorrang op de overige teams.
  2. Wedstrijden van teams uit categorie A hebben voorrang boven wedstrijden uit categorie B.
  3. Teams die een gehele competitie voetballen hebben voorrang op teams die een halve competitie
  (voor- en najaar reeks of fase) voetballen.
  4. Teams met achterstallige wedstrijden krijgen voorrang op andere teams (wel met inachtneming
  van punten 1 t/m 3).
  5. In het geval de toepassing van deze procedure niet voor voldoende duidelijkheid zorgt, of bij enige
  discussie, beslist de wedstrijdsecretaris.

  Oefenwedstrijden

  D. in het weekend
  Hierbij geldt dezelfde werkwijze als bij A2, met dien verstande dat berichtgeving niet plaatsvindt met
  het DWF. De wedstrijdsecretaris zorgt voor berichtgeving naar Achilles-team, tegenstander,
  clubhuisbeheer (en zo nodig scheidsrechter) en (via sportlink) voor publicatie op de website en
  Voetbal.nl.

  E. maandag t/m vrijdag
  Hierbij geldt dezelfde werkwijze als bij D, met dien verstande dat de veldkeuring wordt uitgevoerd door
  de sportparkbeheerder (medewerker Gildebor). Verder dezelfde werkwijze als bij B.

  Trainingen

  De sportparkbeheerder beslist in de loop van de dag of trainingen kunnen doorgaan. Hij zorgt voor
  publicatie op de deur van het kleedkamergebouw en licht de beheerder trainingsschema in. De
  beheerder trainingsschema plaatst zo spoedig mogelijk bericht op de website.
  Van trainers wordt verwacht dat ze in onderling overleg bekijken of een afgelaste training toch op een
  gedeelte van de KG-velden kunnen doorgaan. Dit alles onder het motto: gun elkaar wat!

  Wedstrijdcoördinator

  a. De thuisspelende verenigingen zijn verplicht bij wedstrijden van teams een wedstrijdcoördinator
  aan te wijzen. Aan de functie van wedstrijdcoördinator zijn de volgende voorwaarden verbonden:
  o hij moet tenminste 18 jaar zijn;
  o hij moet lid zijn van de vereniging en bij voorkeur lid van het bestuur van de vereniging;
  o de functie van wedstrijdcoördinator mag - kort voor, tijdens en kort na de wedstrijd - niet
  worden gecombineerd met een andere functie.
  Dezelfde persoon mag bij meerdere wedstrijden - die op hetzelfde moment worden gespeeld -
  actief zijn als wedstrijdcoördinator. Hij geeft leiding aan de maatregelen die genomen moeten
  worden om de scheidsrechter te beveiligen. De wedstrijdcoördinator is verplicht om zich bij
  aankomst van de scheidsrechter direct met hem in verbinding te stellen.
  b. De thuisspelende verenigingen zijn verplicht bij dreigende onregelmatigheden, of als de
  scheidsrechter of de wedstrijdcoördinator daarom verzoekt, politiebijstand te vragen. Bij een
  afkoelingsperiode wordt in overleg tussen de wedstrijdcoördinator en de scheidsrechter
  vastgesteld of om politiebijstand zal worden gevraagd. Het verdient aanbeveling het
  telefoonnummer van de politie in de directe nabijheid van het toestel te bewaren. In ieder geval
  dient de wedstrijdcoördinator over dit nummer te beschikken.
  c. De scheidsrechter is verplicht bij het verlaten van het speelveld tijdens de rustpauze of een
  eventuele afkoelingsperiode en bij het einde van de wedstrijd, de eventuele instructies van de
  wedstrijdcoördinator in zijn overwegingen te betrekken.
  d. Indien wedstrijden op neutraal terrein worden gespeeld zijn zowel de organiserende vereniging als
  de aan de wedstrijd deelnemende verenigingen verplicht een wedstrijdcoördinator aan te wijzen.
  De wedstrijdcoördinator van de organiserende vereniging geeft leiding aan de maatregelen die
  moeten worden genomen.
  e. Zowel de thuis- als de uitspelende vereniging alsmede in voorkomende gevallen de organiserende
  vereniging zijn verantwoordelijk voor de nakoming van de weergegeven richtlijnen. Zowel de thuis-
  als de uitspelende vereniging alsmede de organiserende vereniging kunnen bij niet nakomen
  verantwoordelijk worden gesteld.